පවුලේ වගකීම්

පීතෘ නිවාඩු

ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු හා සේවා නියුක්ති නිති තුළ පිතෘ නිවාඩු සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැත

දෙමාපිය නිවාඩු

වැටුප් සහිත හෝ වැටුප් රහිත දෙමාපිය නිවාඩු සඳහා ප්‍රතිපාදන නීතිය තුළ නොමැත

බාල වයස්කාර ළමයින් සහ අනිකුත් පවුලේ වගකීම් සහිත සේවකයන් සඳහා නම්‍යශීලී සේවා විකල්ප

දෙමාපියන් හෝ පවුලේ වගකීම් සහිත සේවකයන් සඳහා ජීවිතය හා සේවය සමබර ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා  සහාය ලබා දෙන  ප්‍රතිපාදන කිසිවක් නීතිය තුළ දක්නට නොලැබේ

Cite this page © WageIndicator 2017 - Salary.lk - පවුලේ වගකීම්